Super User

Super User

modalitat presencial modalitat web sense certificat modalitat web amb certificat modalitat telefònica

 

descripció

 

Aquest procediment permet presentar factures referents al compliment total o parcial d'obres, subministraments o serveis prestats per empreses i particulars que siguin proveïdors de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

La presentació de les factures es fa de manera telemàtica, mitjançant el portal FACe, sistema de recepció de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (AGE). Aquest sistema permet unificar el format de factura electrònica i centralitzar en un únic punt tots els organismes de l'AGE, remetent la factura electrònica a l'òrgan destinatari i simplificant als proveïdors l'enviament d'aquestes.

FACe permet als proveïdors:

 • Remissió de factures en format electrònic a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
 • Consultar l'estat de les factures presentades.
 • Descàrrega de l'aplicació de generació de factures electròniques en format factura-e.
 • Consultar el directori d'organismes adherits al sistema i que per tant, poden rebre factures mitjançant l'esmentat sistema.
 • Sol·licitar l'anul·lació d'una factura ja enviada.
 • Remissió d'altra documentació relacionada amb la factura electrònica presentada.
què és una factura electrònica?

 

Una factura electrònica és un document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic, que reemplaça al document físic en paper, però que conserva el mateix valor legal amb unes condicions de seguretat no observades en la factura en paper. És l'equivalent funcional de la factura en paper, que es transmet des de l'expeditor al destinatari per mitjans telemàtics.

En termes informàtics, consisteix en un fitxer amb el contingut exigit per l'Ordre PRE/2971/2007, que es pot transmetre per mitjans telemàtics i que posseeix unes característiques que asseguren la seva autenticitat i integritat.

Una factura electrònica té un valor legal idèntic al de la factura en paper sempre que compleixi les següents condicions:

 • Contenir la informació legalment exigida a l'Ordre PRE/2971/2007.
 • Estar signada mitjançant un certificat electrònic vigent i admès per l'Agència Estatal d'Administració Tributaria.
 • Sigui tramesa al destinatari per mitjans electrònics, en aquest cas, mitjançant la bústia d'entrada de factures FACe.

Qualsevol document electrònic que contingui la mateixa informació legalment exigida a la factura en paper i que estigui signada electrònicament mitjançant un certificat reconegut, és una factura electrònica legal.

Per tal de que la factura tingui validesa legal i fiscal plenes, haurà d'estar signada electrònicament per l'emissor de la mateixa. La signatura electrònica de la factura permet comprovar i garantir la seva integritat i autenticitat així com el no repudi per part de l'emissor.

no és una factura electrònica vàlida

 

qui ho pot sol·licitar?

 

D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública poran expedir i remetre factura electrònica.

 • Estaran obligats a la presentació de la factura electrònica les entitats següents:
  • Societats anònimes.
  • Societats de responsabilitat limitada.
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola.
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària.
  • Unions temporals d'empreses.
  • Agrupació d'interès econòmic, agrupació d'interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utillització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d'inversions.
 • Estaran exclosos d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures dels autònoms de qualsevol import.
quan cal sol·licitar-ho?

 

Els proveïdors hauràn de fer arribar la factura mitjançant FACE en un termini no superior als trenta dies des de la data de recepció efectiva dels materials o prestació dels serveis.

A efectes del comput de terminis, la recepció de les factures realitzades en un dia no hàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

documentació a presentar

 

on cal dirigir-se?

 

Al lloc web FACe, a les següents URLs:

quins codis per a la factura electrònica té l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar?

 

 • Oficina comptable: L01070511
 • Òrgan gestor: L01070511
 • Unitat tramitadora: L01070511

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament, al telèfon 971 838 393.

imposts i taxes

 

 • Tràmit gratuït.
actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar les factures al registre telemàtic.

Consulteu la Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressuposts i Despeses, per la que s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electròniques, així com també com facturar electrònicament a les Administracions Públiques.

 1. Empleneu el formulari i escolliu l'organisme municipal corresponent a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Els codis corresponents a l'Ajuntament els podeu consultar a l'apartat quins codis per a la factura electrònica té l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar?
 2. Adjunteu els arxius o fitxers amb la documentació necessària per al tràmit. És molt important que tingueu en compte que caldrà repetir el tràmit tantes vegades com factures desitgeu presentar. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.
 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.
 4. Una vegada confirmat l'enviament, podeu imprimir el justificant de registre del tràmit efectuat (arxiu en format PDF) o desar-lo en el vostre ordinador.
 5. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar comprovarà la documentació adjuntada i tramitarà la vostra sol·licitud d'acord amb la normativa vigent.
 6. El pagament de les factures de proveïdors de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es farà sempre mitjançant transferència bancària.
recursos

 

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
ordenances

 

Pendent de finalització de l'exposició pública i aprovació definitiva.

legislació aplicable

 

altres enllaços respecte a la factura electrònica

 

Divendres, 21 Novembre 2014 00:00

Avís legal

Avís legal de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

En compliment amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informam què:

 • El domini www.santllorenç.es és titularitat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, i es tracta d'un lloc web posat a disposició de qualsevol usuari/a amb l'objectiu de subministrar informació dels diferents serveis i gestions pròpies de l'organització municipal.
 • L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb CIF P-0705100-F, és una Administració Local domiciliada als efectes de la present informació a: la Plaça de l'Ajuntament, número 1, 07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)

Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)
Telèfon: 971 838 393 · Fax: 971 838 094
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts (textos, gràfics, imatges, fotografies, software, links i resta de continguts audiovisuals o sonors i codi font...), estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que apareixi en aquest lloc web és propietat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'/la usuari/a té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits a l'apartat anterior sense autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. S'autoritza la impressió i descàrrega d'extractes dels continguts d'aquest lloc web únicament quan es realitzin per a ús personal o privat.

En aquest lloc web oficial l'/la usuari/a podrà trobar diversos enllaços que el conduïran a pàgines web independents d'aquesta amb la finalitat de facilitar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb la nostra organització municipal i amb respecte dels drets de propietat intel·lectual què, en el seu cas, puguin correspondre als seus autors. Així i tot, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aquests enllaços. Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, previa sol·licitud i autorització d'aquests, hauran de respectar els drets de propietat intel·lectual de titularitat municipal.

L'/la usuari/a s'abstindrà d'utilitzar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol tipus de dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o mal o inutilització de la seu Web i/o els seus continguts.

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d'aquesta pàgina Web, ni del contingut i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti a la seu Web o de la que es remeti a partir dels enllaços i altres sistemes. Els continguts proporcionats mitjançant aquesta pàgina Web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l'ús què d'aquests pugui l'/la usuari/a i les eventuals conseqüències, mals o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'/la usuari/a. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no assumeix cap tipus de responsabilitat per mals i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ocasionar-se per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris/es accedir a llocs Web que perteneixen i/o són gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produïr qualsevol tipus de mals en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva el dret d'exercir les accions legals que consideri adients derivades de qualsevol dels usos ilícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Dijous, 13 Novembre 2014 00:00

requisits tecnològics

1. Certificats digitals

Per tal de registrar l'entrada telemàtica de documents al Registre Electrònic, o en aquells tràmits on es requereixi identificació i/o signatura electrònica, caldrà fer ús d'un certificat vàlid de la relació de certificats acceptats.

2. Sistemes operatius suportats

La compatibilitat dels serveis oferts a la seu electrònica de l'Ajuntament està garantida per a equips:

 • Windows XP (32 i 64 bits)
 • Windows 7 (32 i 64 bits)

3. Navegadors suportats

Els serveis de la seu electrònica de l'ajuntament estan desenvolupats per a ser compatibles amb els navegadors:

 • Microsoft Internet Explorer versió 7.0 o superior

4. Java

Per a aquells tràmits que requereixin la signatura electrònica, és necessari que l'equip tingui instal·lat Java versió 7 (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads), així com habilitar l'execució de Java i descàrrega d'applets en la configuració del navegador.

5. JavaScript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Dijous, 13 Novembre 2014 00:00

certificats acceptats

Identificació dels ciutadans

Actualment, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar admet els següents sistemes d'identificació per a tots els ciutadans:

 • DNI Les persones físiques poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat en les seves relacions per mitjans electrònics amb l'Ajuntament. El règim i efectes de dit document es regeix per la seva normativa reguladora.
 • Certificat de la FNMT Els ciutadans també podran utilitzar el certificat Clase 2CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre quan sigui necessari garantir l'autenticitat i la integritat dels documents signats i el tràmit que vulguin dur a terme exigeixi el grau de seguretat ofert per aquest certificat, que permet la emissió d'una signatura avançada.

Sistemes de signatura electrònica en relació amb els diferents tràmits

L'Ajuntament publicarà a la seu electrònica la relació de sistemes de signatura admesos, vinculats als diferents tràmits que poden realitzar-se electrònicament amb l'Ajuntament, en funció del grau de seguretat que requereixi el tràmit, seguint el criteri de la proporcionalitat entre el tràmit i el nivell de seguretat exigit a la signatura.

Identificació de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Identificació de la Seu Electrònica

Aquesta seu s'identifica mitjançant un sistema de signatura electrònica basada en un certificat de dispositiu segur que identifica el domini de la seu i que ha estat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CIF Q-2826004-J). En aquest certificat es pot comprovar el període de validesa durant el qual la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre dóna garanties de l'autenticitat del lloc, així com la titularitat del certificat a nom de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i les dades de l'emisor.

Podeu comprovar la validesa d'aquesta Seu Electrònica en el validador de la FNMT.


Sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada

Amb certificat de segell d'òrgan emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CIF Q-2826004-J) s'efectua:

 • Generació de còpies autèntiques de sol·licituds, escrits o comunicacions lliurades al registre telemàtic.
 • Signatura de les actuacions administratives automatitzades per part de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
Dijous, 06 Novembre 2014 00:00

administració electrònica

 

Els darrers anys, amb l'entrada a l'era Internet a les administracions públiques, aquestes han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics.

L'Administració electrònica és el model d'Administració pública basada en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l'Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions.

L'Administració electrònica a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar aportarà beneficis importants, tant per a la ciutadania com per al mateix Ajuntament.

Mateu Puigròs Sureda

 

Per a la ciutadania:

accesibilitat als serveis públics 24 hores x 7 dies
simplicitat en les tramitacions amb l'Ajuntament
rapidesa i agilitat en l'obtenció del servei requerit
eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l'Ajuntament
aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, facilitació de l'accés a les noves tecnologies...
 

Per a l'Ajuntament:

millora del servei i, per tant, de la imatge de l'Ajuntament
millora de l'eficiència interna
integració dels diferents canals de prestació
foment de l'ús generalitzat de les noves tecnologies
generació de fortes economies d'escala (costos de transacció més baixos)
impuls profund de la transformació de l'Ajuntament

En aquest espai podeu conèixer una mica més prop què és l'administració electrònica, com funciona a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, com podeu relacionar-vos electrònicament amb l'Ajuntament, etc.

Dijous, 06 Novembre 2014 00:00

carpeta del ciutadà

Dijous, 06 Novembre 2014 00:00

seu electrònica

La seu electrònica és l'adreça electrònica de l'Ajuntament mitjançant la qual els ciutadans poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. D'acord amb això es configura com una oficina virtual de l'Ajuntament a la que es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament o directament a través de l'adreça https://ovac.santllorenc.es.

És titularitat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb domicili a la plaça de l'Ajuntament, número 1 de Sant Llorenç des Cardassar i amb CIF número P-0705100F, la qual garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a tramés de la mateixa. La seva gestió i administració corresponen a la Secretaria de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardasssar, que podrà delegar la seva administració en els serveis o unitats responsables per raó de la matèria.

Contacte

Departament de Noves Tecnologies
C/ Major, 45
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dijous, 06 Novembre 2014 00:00

documentació

Dijous, 06 Novembre 2014 00:00

tauler d'edictes electrònic

Pàgina 2 de 4