Super User

Super User

Dilluns, 04 Agost 2014 00:00

Horari d'estiu del Centre d'Adults

Us informam que el Centre d'Adults romandrà tancat fins el proper dia 4 de setembre.

Si necessitau bosses de fems per a residus orgànics per favor acudiu al Parc Verd. El lliurament de cubells es reprendrà a partir del mes de setembre. Per a qualsevol altra incidència per favor telefonau al departament de Medi Ambient, al núm. 971812083. Perdonau les molèsties.

A partir del 24 de juliol, ja podreu comprar la vostra camiseta per a la cursa popular nocturna del dia 11 d'agost.

Lloc: a ca s'Escaleta

Horari: de 9:00h. a 14:00h.

Talles disponibles: 2-3, 4-6, 8-10, 12-14, S, M, L, XL i XXL, tant d'home com de dona.

Preu: 5 euros.

No us quedeu sense la vostra! Enguany, transpirables!!!

L'horari d'atenció al públic de la Delegació de Son Carrió durant els mesos d'estiu serà el següent:

 • Del 23 de juny al 7 d'agost: de 9 a 14:30h. Horabaixes tancat.
 • Del 8 d'agost al 12 de setembre: obert només els dimecres de 9:30 a 14h.

A partir de dia 23 de juny i fins el 12 de setembre, les tres Biblioteques Municipals tindran el següent horari d'obertura:

 • BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GALMÉS (SANT LLORENÇ): de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.
 • BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SON CARRIÓ: del 23 de juny al 31 de juliol obert de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, així com de l'1 al 12 de setembre. Mes d'agost obert dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 hores.
 • BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SA COMA: obert de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores.
Dijous, 22 Mai 2014 02:00

seu electrònica

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

descripció

 

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, reforma, ampliació, modificació o demolició. Té per objecte autoritzar la realització d'obres de construcció, demolició i excavació que requereixin la intervenció d'un tècnic competent per raó de la matèria en l'àmbit de sòl rústic.

En cas de no rebre resposta a la sol·licitud per part de l'Administració, es podrà sol·licitar un certificat que acrediti l'obtenció de la llicència per silenci administratiu.

No s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol·licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local.

qui ho pot sol·licitar?

 

Les persones físiques, jurídiques o comunitats de bens o propietaris, els quals estiguin interessats en la realització d'una obra amb les característiques indicades anteriorment, en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Abans de la iniciació de les obres mitjançant sol·licitud acompanyada de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos.

documentació a presentar

 

 • Sol·licitud de l'interessat
 • 2 còpies nota registral de la finca on s'ha de realitzar l'obra
 • 2 còpies projecte d'obres (bàsic + execució) en paper
 • 1 còpia projecte d'obres (bàsic + execució) en format electrònic
 • Assumpció direcció d'obra de l'Arquitecte
 • Assumpció direcció d'obra de l'Arquitecte Tècnic
 • Còpia del contacte de MAC Insular (si s'escau)
 • Nomenament del constructor de l'obra
 • Estadística de construcció d'edificis
 • Resguard de la fiança dipositada al Consell Insular (si s'escau)
imposts i taxes

 

asdfasfsf

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud de llicència per a la realització d'obra major en sòl rústic degudament complimentada, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
 • Una vegada existeixi acord de la Junta de Govern respecte de la sol·licitud presentada, ingrés de l'import de les taxes i impostos esmentats a l'apartat impost i taxes.
recursos

 

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
ordenances

 

asdfas

legislació aplicable

 

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Baes del Règim Local
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions
 • Llei 10/1990, d3 23 d'octubre, de disciplina urbanística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955
 • Normes d'Ordenació del Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM)
 • Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretaat i salut a les obres de construcció
 • Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació
 • Reial Decret Llei 3/1980, de 14 de març, sobre Creació de Sòl i Agilitació de la Gestió Urbanística
 • Decrfet 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques
 • Resolució 308/2005 d'inci del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
 • Les ordenances especificades a l'apartat ordenances
on cal dirigir-se?

 

A qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva,
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Pàgina 3 de 4