Super User

Super User

Dijous, 24 Novembre 2016 09:15

formulari de subscripció

 

 

* camp obligatori
Llistes de subscripció
 
Dimecres, 19 Octubre 2016 09:13

Sol·licitud / instància genèrica

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

descripció

 

És un formulari / document normalitzat per presentar qualesevol demanda, tràmit o comunicat de forma genèrica a l'Ajuntament.

Podeu fer servir aquest formulari / document general d'instància quan no existeixi un tràmit definit per un formulari específic per a la gestió que heu de realitzar. En aquesta Seu disposeu d'una relació de tràmits municipals amb tota la informació relativa al procediment i la documentació requerida mitjançant el catàleg de procediments.

 

qui ho pot sol·licitar?

 

Qualsevol persona o entitat que vulgui comunicar qualsevol tema a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Quan es vulgui demanar, comunicar o tramitar qualsevol acte a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i no existeixi un tràmit específic definit per a dur-ho a terme.

documentació a presentar

 

 • Sol·licitud de l'interessat
 • La documentació necessària segons el tipus de tràmit / sol·licitud de que es tracti.

 

imposts i taxes

 

Tràmit gratuït.

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud presencialment, per correu postal o telemàticament, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
recursos
 •  No aplicables.
ordenances

 

 • No aplicables.
legislació aplicable

 

on cal dirigir-se?

 

A la Seu Electrònica o a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva,
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Dilluns, 03 Octubre 2016 17:32

registre electrònic i tràmits

registre general de l'ajuntament de sant llorenç des cardassar

El Registre General, és l'instrument que ha establert l'Administració per controlar el flux de comunicació entre l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s'ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.

canal electrònic (mitjançant internet)

Funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l'establerta per la Seu Electrònica.

Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits o procediments telemàtics existents en el Catàleg de Procediments i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d'aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds efectuades mitjançant el model o sistema electrònic d'instància genèrica.

Abans d'utilitzar la instància genèrica en línia cal:

 • Comprovar que no existeixi un tràmit específic al Catàleg de Procediments que permeti realitzar la mateixa gestió. En cas que realitzeu peticions mitjançant la instància genèrica els quals tinguin un tràmit específic en el Catàleg de Procediments, rebreu un correu electrònic indicant quin és el tràmit correcte que haureu de fer server per a fer efectiva la vostra sol·licitud. En aquest cas, la sol·licitud realitzada mitjançat instància genèrica no tindrà cap efecte.
 • Disposar de certificat digital acceptat per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (comprovar els certificats acceptats).
 • En cas d'haver d'adjuntar documentació a la instància, consulteu les condicions que han de complir aquests documents digitals.

CIUTADANS: Instància genèrica (amb certificat)

EMPRESES: Instància genèrica (amb certificat)

Un cop la instància s'ha enviat, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del seu número d'assentament.

Quan per raon tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s'avisarà als usuaris des de la Seu Electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

canal presencial

Funciona tots els dies de l'any que siguin hàbils al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

Descarrega el model de petició autoemplenable (presencial) (PDF)

Un cop emplenada imprimiu-la, signeu-la i lliureu-la en qualsevol registre presencial de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Vegeu els horaris i adreces dels registres.

 

Instrucció per al funcionament del Registre General (PDF)
Dilluns, 03 Octubre 2016 17:23

publicitat oficial

 Aquí trobareu els anuncis, edictes, licitacions, adjudicacions, documentació i altra informació publicada per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

tauler d'edictes

Podeu consultar els edictes que s'han publicat a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i altres administracions públiques. Els avisos, ordres i anuncis que es poden consultar, estan classificats per administracions i àrees de procedència.

perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.

més informació més informació

 

 

tauler d'edictes

Podeu consultar els edictes que s'han publicat a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i altres administracions públiques. Els avisos, ordres i anuncis que es poden consultar, estan classificats per administracions i àrees de procedència.

perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.

més informació   més informació

notificacions electròniques

Aquest servei us  permetrà veure totes les vostres notificacions emeses per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i gestionar-les mitjançant el vostre certificat digital.

verificació de documents

A partir del codi de verificació que apareix imprès als documents emesos per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, es podrà verificar el contingut d'aquests així com la seva autenticitat.

 més informació  més informació

carpeta del ciutadà

L'accés a la carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals, d'empadronament o altres existents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per tal de fer més àgils les vostres gestions i disposar en tot moment de tota la informació.

catàleg de procediments

Informes relatius als procediments administratius que són competència de les àrees i organismes autònoms de caràcter administratiu de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

 més informació  més informació

 

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

Modalitat per Internet

descripció

 

Certificat emès per l'Ajuntament que acredita la condició de resident d'una persona a efectes de descompte en viatges en el Padró Municipal d'Habitants.

Cal saber que:

 • Els certificats de residència per a viatge tindran una validesa de 6 mesos comptats a partir de la data d'expedició.
 • No serà necessari obtenir un certificat cada vegada que s'agafa un avió. La validesa del certificat és de 6 mesos, per la qual cosa es podrà utilitzar en tots els viatges que es realitzin durant aquest període.
qui ho pot sol·licitar?

 

Qualsevol persona física inscrita en el Padró Municipal d'Habitants en el moment de sol·licitar el certificat.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Quan s'hagi d'utilitzar quansevol medi de transport per tal de sortir de l'illa de Mallorca i es vulgui gaudir de les bonificacions a les tarifes del trànsit regular entre les Illes Canàries, Cèuta, melilla i Illes Balears amb la resta del territori nacional.

documentació a presentar

 

 • Presencial
  • Sol·licitud verbal, aportant la següent documentació:
   • Espanyols: DNI, carnet de conduïr o passaport.
   • Estrangers: NIE (targeta de residència), passaport o carnet d'identitat del país comunitari juntament amb el certificat del registre de ciutdà de la Unió Europea.
   • Menors:
    • DNI, NIE o passaport del menor.
    • DNI, NIE o passaport de la persona empadronada amb el menor.
    • Llibre de família juntament amb el DNI, NIE o passaport del pare, la mare o el tutor legal.
 • Per Internet
  • Certificat digital vàlid de la FNMT o DNI electrònic o cumplimentació del formulari de sol·licitud del certificat amb les dades adients.
imposts i taxes

 

Tràmit gratuït.

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud presencialment o mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
recursos
 •  Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional o Local.
ordenances

 

 • No aplicables.
legislació aplicable

 

 • Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears, i a les ciutats de Cèuta i Melilla.
 • Les ordenances especificades a l'apartat ordenances
on cal dirigir-se?

 

Modalitat Presencial

A qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, s/n
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva, 2
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

 

Modalitat per Internet

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

descripció

 

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titularitat del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Cal saber que:

 • Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de parquiing, traster, vivenda unifamiliar, etc.
 • S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'ús de fruit o un dret reial sobre un bé immoble.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament no és obligatòria, per part del comprador, si la transmissió s'ha formalitzat davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de la data de la transmissió.

qui ho pot sol·licitar?

 

La persona propietària del bé immoble fins a la data de la transmissió, la nova persona propietària o la que les representi degudament autoritzada.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'ús de fruit o un dret reial sobre un bé immoble, sempre i quan la transmissió no s'hagi formalitzat davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o s'hagi sol·licitat la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos comptats a partir de la data de transmissió.

documentació a presentar

 

 • Sol·licitud de l'interessat
 • Escriptura notarial de propietat o acta del registre de la Propietat on consti la descripció completa de l'immoble.

Cal saber que:

 • Si s'envia la documentació per correu postal, caldrà lliurar fotocòpies dels documents. Posteriorment, la Hisenda Municipal us podrà demanar els originals de la documentació presentada.
 • Si s'aporta la documentació presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana, caldrà presentar els originals i lliurar fotocòpies dels documents.
imposts i taxes

 

Tràmit gratuït.

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud presencialment o per correu postal, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
 • El canvi de titularitat de l'impost és efectiu des del momnet en què l'Ajuntament us el confirmi, però la persona obligada a pagar el rebut de l'IBI és la propietària del bé immoble a dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió. És a dir, el nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.
recursos
 •  Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional o Local.
ordenances

 

 • No aplicables.
legislació aplicable

 

 • Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
 • Ordre EHA/3482/2006, de 19 d'octubre, per la qual s'aproven els models de declaració d'alteracions cadastrals dels béns immobles i es determina la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la tramitació de determinades comunicacions cadastrals.
 • Les ordenances especificades a l'apartat ordenances
on cal dirigir-se?

 

A qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva,
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Pàgina 1 de 4